Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠγ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά (πτυχία) των επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΚρατικούΠιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Δεκεμβρίου 2017. Οι επιτυχόντες μπορούν να τα παραλάβουν απότη ΔΔΕ Μαγνησίας (7ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ενήλικοι, είτε μέσω των νόμιμων κηδεμόνων και εκπροσώπων, εφόσον είναι ανήλικοι. Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά μπορούννα τα παραλάβουν και άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το «γνήσιο της υπογραφής»,όπως ορίζει ο νόμος.