Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε την εγκύκλιο αποσπάσεων του ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2019-2020 και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων σας.

Εφιστούμε την προσοχή (ιδιαίτερα στις Δ/νσεις Εκπ/σης που εμπλέκονταν στη διαδικασία κατά τα προηγούμενα έτη) ότι πλέον δεν θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας το σύνολο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών κάθε αίτησης. Περαιτέρω διευκρινίσεις αναφέρονται στην εγκύκλιο στο μέρος Αποστολή Αιτήσεων το οποίο παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς η διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων πρέπει να ενδελεχής και να βεβαιώνεται στο σχετικό πεδίο της αίτησης από τον οικείο Δ/ντη Εκπ/σης ή τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης.

Οι αιτήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται από 8 έως 19/8 και η αποστολή τους στην υπηρεσία μας είναι πλέον μόνο ηλεκτρονική (με τον τρόπο που περιγράφεται στην εγκύκλιο) και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 22/8.

Παρακαλείσθε επειδή τα χρονικά περιθώρια για τη διεξαγωγή των αποσπάσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένα αφενός να τηρηθεί αυστηρά το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και αφετέρου οι αιτήσεις που ελέγχονται από τις υπηρεσίες σας και είναι ορθές να αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ώστε να πραγματοποιείται η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας χωρίς καθυστέρηση.

Σημειώσεις:

1: Αναφορικά με την εισήγηση που αναφέρεται στην αίτηση για τους ανήκοντες οργανικά σε ΚΕΣΥ δύναται να δοθεί από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ.

2: Εκτός από το email eep-evp@minedu.gov.gr να γίνεται παράλληλη αποστολή και στο vnoutsou@minedu.gov.gr   

3: Το παρόν να κοινοποιηθεί σε όλα τα ΚΕΣΥ της αρμοδιότητας σας και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών σας.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ