Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαγνησίας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 28-06-2019 ημέρα Παρασκευή, ως εξής: 

1.     Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν οργανική θέση θα παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

2.     Κατ’ εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 98732/Ε2/20-06-2019 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ:

α._ Όσοι εκπαιδευτικοί, είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια με ταχυδρομική αποστολή. (Επισυνάπτεται αντίστοιχο υπόδειγμα)

Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

β._ Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στη Μαγνησία και εφόσον δεν υπήρξε ανακοίνωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες μέχρι 28-06-2019, θα αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, όπου και θα δηλώσουν θερινή υπηρεσία. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Βόλου θα παρουσιαστούν εκεί να αναλάβουν υπηρεσία.

3.     Κατά αντιστοιχία με την περίπτωση 2 οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ της Β’ περιοχής Μαγνησίας τους δίνεται η δυνατότητα να αναλάβουν υπηρεσία στις 28-06-2019 στη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, όπου και θα δηλώσουν θερινή υπηρεσία.

4.     Όσοι ανήκουν οργανικά στη Β’ περιοχή Μαγνησίας και είναι αποσπασμένοι στην Α’ περιοχή Μαγνησίας εμπίπτουν στην περίπτωση 2.

5.     Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ της Α’ περιοχής Μαγνησίας θα αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους (σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες) και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας (6ος όροφος - τηλ. 24210-47386, 47387) προκειμένου να δηλώσουν θερινή υπηρεσία.

6.     Τοποθετούνται προσωρινά έως 31-08-2019, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ (Πράξη 15η/21-06-2019).