Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
  Για την οικογενειακή παροχή συμπληρώνεται και το έντυπο Οικογενειακού Επιδόματος (επισυνάπτεται)
 5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (επισυνάπτεται )που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο μαζί με ένα αντίγραφο του Ε9 για το έτος διορισμού σας.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 8. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
  Εάν χρειάζεστε παραπεμπτικό/ά ζητείστε να σας τα χορηγήσουμε.
 9. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού (επισυνάπτεται). Επιπλέον αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
  Το συγκεκριμένο πακέτο, εφόσον το προσκομίσετε και δεν το αποστείλετε, πριν παραδοθεί στον 6ο όροφο πρέπει να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από τον 3ο όροφο.
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται)
 11. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία (επισυνάπτεται).
 12. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει (επισυνάπτεται) Επιπλέον, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα, τα οποία μπορείτε να τα τυπώσετε/αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του φορέα ασφάλισής σας. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή σε ΕΝΑ pdf προσκομίζονται (σε USB) ή αποστέλλονται στο  e-mail:  mail@dide.mag.sch.gr .
  Το συγκεκριμένο πακέτο, εφόσον το προσκομίσετε και δεν το αποστείλετε,  πριν παραδοθεί στον 6ο όροφο πρέπει να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από τον 3ο όροφο.
 13. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος
Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Αίτηση συνάφειας
Υπεύθυνη δήλωση
Καρτέλα υπαλλήλου
Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας


Αρμόδια υπάλληλος: κα  Χαστούκη , 6ος όροφος, εσωτ. τηλ 603

Views: 1300