Αίτηση Συνταξιοδότησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης για άγαμους, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Α.Μ.Κ.Α.
2. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας (όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ), στην οποία θα κατατίθεται η σύνταξη. Το ίδιο και για το εφάπαξ, με λογαριασμό αποκλειστικά στην Εθνική Τράπεζα. Και στους δύο λογαριασμούς, πρώτος δικαιούχος θα είναι ο ενδιαφερόμενος.
3. Βεβαιώσεις σπουδών των παιδιών, από τις οποίες να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και τα έτη σπουδών της σχολής, (για τέκνα που σπουδάζουν τώρα).
4. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (για άνδρες).
5. Αποδεικτικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στο Γ.Λ.Κ. ή στα Ταμεία (εάν έγινε αναγνώριση)
6. Για όσους έχουν προσληφθεί στο δημόσιο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έως 31-12-1982 και έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και επιθυμούν να την εξαγοράσουν μετατρέποντάς την σε ^ημόσια υπηρεσία, να προσκομίσουν πιστοποιητικό του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 1-6 του Ν. 1405/83.
7. Εκτός της παραπάνω περίπτωσης, εκπ/κοί που έχουν χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, ή έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι πριν ή μετά το έτος 1983, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, ή έγγραφο στο οποίο θα αναγράιρεται ο Α.Μ. ασφαλισμένου. (Καρτέλα ενσήμων του ΙΚΑ ή Βιβλιάριο του ΤΕΒΕ κ.λ.π.)
8. Γ ια το επίδομα θέσης ευθύνης:
α’) Φωτ/γραφα πρακτικών παραλαβής και παράδοσης της Δ/νσης του σχολείου (για Λ/ντές)
β’) Φωτ/γραφο πράξης ανάληψης καθηκόντων και βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου για το χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων (για Υποδ/ντές).
9. Οι εκπ/κοί των οποίων τα τέκνα φοίτησαν παλαιότερα σε (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) ή σε προγράμματα σχολών, για την απόκτηση Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών από 1-1-2002 και μετά, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφουν την ημερομηινία εγγραφής στη σχολή και τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης (Αετούς, 5ετούς θετούς) ή την εγγραφή στα Μεταπ/κά & Διδακ/κά προγράμματα, όπως και τη διάρκειά τους.

Σχετικό έγγραφο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ_ΑΙΤ._ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΣΧ._ΈΤ._2020-21


Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Μαλλιαρός, 5ος όροφος, εσωτ. τηλ 500

Views: 650