Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-08-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σας ενημερώνουμε για

την παράταση των αιτήσεων αυτών έως και τη Δευτέρα 23/8/2021  (αριθ. πρωτ. 102003/Ε4/19-8-2021-ΑΔΑ: ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ)

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_παράταση_ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ

Επισκέψεις: 9