ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που το όνομά τους βρίσκεται στον συνημμένο  Πίνακα ‘’Επιλεγέντες’’ για πρόσληψη στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ. Έτους2021-2022, να ενημερωθούν για τα κενά από τον συνημμένο πίνακα΄΄Κατανομή κλάδων ανά ΣΚΑΕ΄΄ στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια να συμπληρώσουν στην επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης τις προτιμήσεις των ΣΚΑΕ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση αποστέλλεται στο mail@dide.mag.sch.gr  έως την Τρίτη 07-12-2021 και ώρα 09:00 μαζί με το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

Την ίδια μέρα στις 12:00 όσοι εκπαιδευτικοί αποδεχθούν την τοποθέτηση παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας προκειμένου να παρουσιαστούν και να υπογράψουν.

Όσοι αναπληρωτές ΔΕΝ αποδέχονται την πρόσληψη να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής στο pysde@dide.mag.sch.gr

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., παραδίδουν στον υπεύθυνο του προγράμματος το σύνολο των δικαιολογητικών πρόσληψης σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Μαγνησίας και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ_Δ_2021_22

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 1. Πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου Νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες. Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)
 3. Πράξη ανάληψης (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί: μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης, μη άσκησης εμπoρίας κατ΄ επάγγελμα και μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 6. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, απαιτείται, επίσημη μετάφραση, αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και αναλυτική βαθμολογία)
 7. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής)
 8. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (αντίγραφο)
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για όσους έχουν τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία του, απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
 10. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, η οποία προϋπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣΥΔ. Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν 4354/16-12-2015 αρ.11 και το υπ΄ αρ. 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 11. Αναλυτική κατάσταση ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ)
 12. Φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας
 13. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α  – ΑΜ/ΙΚΑ
 14. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό
 15. 2 φωτοαντίγραφα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 16. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
  ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

 

Κατανομή Κλάδων ανά ΣΚΑΕ – Ώρες – Τμήματα


Πίνακας -Ώρες-Τμήματα ΣΚΑΕ_2021_22 ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 

Πίνακες Ειδικοτήτων Ε.Δ. 2021-22


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔ 2021-22 – ΠΕ02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔ 2021-22 – ΠΕ03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔ 2021-22 – ΠΕ04.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔ 2021-22 – ΠΕ04.02 &ΠΕ85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔ 2021-22 – ΠΕ06

 

Έντυπα Προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Δ. 2021-22


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης-πρόσληψης από το ΥΠΑΙΘ μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Μαγνησίας τις επόμενες ανακοινώσεις.

Όσοι αναπληρωτές  ΔΕΝ αποδέχονται την πρόσληψη να αποστείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση : pysde@dide.mag.sch.gr


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:2421044420,47389 κα Μουστακίδου και κα Αργύρη

Επισκέψεις: 345