ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2021-22

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021-2022

Από τις 22/3/2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στις καταχωρισμένες αιτήσεις, παρά μόνο -εφόσον επιβάλλεται- από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τις 14/3 έως και τις 17/3/2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο e-mail mail@dide.mag.sch.gr και ως εκ τούτου δύναται να γίνει διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις

 

 

Επισκέψεις: 688