ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δ/νσης Δ.Ε. Μαγνησίας να δηλώσουν σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Οι δηλώσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail: pysde@dide.mag.sch.gr     σήμερα 06-06-2022.

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και των Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ, να ενημερωθούν για τα οργανικά κενά, όλα τα υπηρετούντα μέλη
Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. καθώς και τα μέλη που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.

Σημείωση: Στις ειδικότητες που δεν εμφανίζονται οργανικά κενά, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν σχολεία με σειρά προτεραιότητας, καθώς μπορεί να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων.


ΣΜΕΑΕ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Επισκέψεις: 729