ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη ΔΔΕ Μαγνησίας
 2. Απολυτήριος τίτλος σπουδών ξένου σχολείου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημα επικυρωμένη:
 • Αν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) από τη χώρα προέλευσης του Τίτλου.
 • Αν δεν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, θεωρημένη για τη γνησιότητα της από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας προέλευσης και μετά θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (Τμήμα Επικυρώσεων).
 1. Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από:
 • Δικηγόρο και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  του δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο ή μεταφραστή  του Ιονίου Παν/μίου ή
 • Ελληνική διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσης.

(να είναι μεταφρασμένη και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE))

 

 1. Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, είτε του σχολείου είτε του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου, για την αντιστοίχιση των Πιστοποιητικών Σπουδών, όπου να αναφέρονται τα κατωτέρω:
 2. Εάν τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι είναι δημόσια ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας τους.
 3. Ποιο πρόγραμμα Σπουδών ακολουθούν και αναλόγως να μας γνωρίζει τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τις τάξεις φοίτησης.
 • Εάν έχουν πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη οι ενδιαφερόμενοι στα εν λόγω σχολεία.
 1. Τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, καθώς και το άριστα και τη βάση προαγωγής.
 2. Εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης.

Αν στον τίτλο του ξένου σχολείου αναγράφεται η δυνατότητα του κατόχου του να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο της χώρας προέλευσης του τίτλου, δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, εφόσον προκύπτουν όλα το υπόλοιπα δεδομένα. Εφόσον η παραπάνω βεβαίωση δεν δίνεται τα ελληνικά, απαιτείται και επίσημη μετάφραση αυτής.

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αν πρόκειται για  τεχνικό/επαγγελματικό σχολείο του εξωτερικού, η ισοτιμία χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επισκέψεις: 59