Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Διευθυντών /τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση την παρ. 4 του αρ. 40 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ Α’ 136) και επόμενες διατάξεις ανακοινώνει τον Επικουρικό αναπροσαρμοσμένο αξιολογικό πίνακα επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών /τριών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου και δεν καλούνται σε συνέντευξη.

Επικουρικός πίνακας Αναπροσαρμοσμένος Κατόπιν των Ενστάσεων 20230826

Visits: 1018