Οδηγίες Δικαιολογητικά Υπερωριών 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (25%)

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ MONIMΩΝ – ANAΠΛΗΡΩΤΩΝ 2020


Αρμόδια υπάλληλος:   κα Μπέα, Προϊσταμένη Τμ. Οικονομικού , 4ος όροφος, εσωτ. τηλ 401

Views: 408