ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022ΑΔΑ Ψ8ΕΚ6-4ΔΕ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Επισκέψεις: 55