ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ Υ.Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

Υπουργικές Αποφάσεις:

105770/Ε4/1-9-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΤΟ46ΜΤΛΗ-ΧΣΛ)

105673/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ39Ο46ΜΤΛΗ-ΘΦΖ)

 

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2022-2023

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΕΞΑΤΟΜ

ΥΠΟΔ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΕΞΑΤΟΜ

Επισκέψεις: 989