Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Δ.Ε. Μαγνησίας με την Πράξη 54η/30-10-2023, εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Ε. Μαγνησίας της Προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Μαγνησίας (Αρ. πρωτ.: Φ.2.1/13402/25-9-2023 ΑΔΑ: ΨΛΟ346ΝΚΠΔ-ΩΕ1).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παρ.1 αρθρ.31, παρ.9 αρθρ.37, παρ.5 αρθρ.42 του Ν. 4823/2021(ΦΕΚ Α’ 136), αρθρ..3 της Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3 καθώς και τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 85/2022 και το Τεύχος ΑΣΕΠ 4/20-02-2023 το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ)  Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τους Πίνακες Δεκτών – μη Δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών ως εξής:

Υποψήφιοι Υποδιευθυντές Δεκτοί

Υποψήφιοι Υποδιευθυντές ΜΗ Δεκτοί

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση εντός τριών ημερών ήτοι από την Τετάρτη 01-11-2023, ώρα 00:00 έως Παρασκευή 03-11-2023, ώρα 24:00.

Views: 540