Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Δ.Ε. Μαγνησίας με την Πράξη 59η/30-11-2023, εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων, καθώς και των Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Μαγνησίας της «Επαναπροκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων, καθώς και των Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Μαγνησίας» (Αρ. πρωτ.: Φ.2.1/16845/15-11-2023 ΑΔΑ: 628Μ46ΝΚΠΔ-ΘΩΘ).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παρ.1 αρθρ.31, παρ.9 αρθρ.37, παρ.5 αρθρ.42 του Ν. 4823/2021(ΦΕΚ Α’ 136), αρθρ.3 της Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3 καθώς και τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 85/2022 και το Τεύχος ΑΣΕΠ 4/20-02-2023 το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τους Πίνακες Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριων και Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. ως εξής:

Δεκτοί Υποψήφιοι Επαναπροκήρυξης.pdf

Σημειώνεται ότι δεν χαρακτηρίστηκε καμία αίτηση ως Μη Δεκτή.

 

 

Visits: 290